¿Es voluntario? Estes son os teus dereitos e obrigas

¿Es voluntario? Estes son os teus dereitos e obrigas

Se formas parte da acción voluntaria has de saber que tes unha serie de dereitos e obrigas que veñen regulados pola Ley de Voluntariado. A Ley 45/2015, de 14 de octubre (BOE).  Hoxe falamos de cales son os teus dereitos e obrigas como perosa voluntaria.

Dereitos

 • Recibir, durante a prestación da actividade, información, orientación e apoio. Ademáis dos medios materiais necesarios para o exercicio das función que se che encomenden.
 • Recibir, a cargo da entidade, a formación precisa para o correcto desenvolvemento das actividades que che asignen.
 • Ser tratado en condicións de igualdade, sen discriminación, respetando a túa liberdade, identidade e dignidade.
 • Participar activamente na organización, colaborando na elaboración, deseño, execución e avaliación dos programas, dacordo cos seus estatutos ou normas de aplicación.
 • Estar asegurado contra os riscos de accidente e enfermidade derivados directamente do exercicio da actividade voluntaria.
 • Ser reembolsado polos gastos realizados no desempeño das túas actividades.
 • Dispor dunha acreditación identificativa da túa condición de voluntario.
 • Efectuar a actividade dacordo co principio de accesibilidade universal adaptado á actividade que desenvolvan.
 • Obter recoñecemento polo valor social da túa contribución.
 • Que os teus datos de carácter persoal sexan tratados e protexidos dacordo coa Ley de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 • Cesar na realización das túas actividades como voluntario nos termos establecidos no acordo de incorporación.

 Obrigas

 • Cumplir cos compromisos adquiridos coa entidade na que te integres, respetando os fins e normativa da mesma.
 • Gardar a confidencialidade da información recibida e coñecida no desenvolvemento da acción voluntaria.
 • Rexeitar calquera contraprestación material ou económica que poideras recibir dos beneficiarios ou doutras persoas relacionadas coa túa acción voluntaria.
 • Respetar os dereitos dos beneficiarios da túa acción como voluntario.
 • Actuar de forma dilixente e solidaria.
 • Participar nas tarefas formativas previstas pola entidade na que realizas a túa acción voluntaria.
 • Seguir as instruccións da entidade de voluntariado que teñan relación con desenvolvemento das actividades confiadas.
 • Empregar debidamente a acreditación persoal de voluntario.
 • Respetar e coidar os recursos materiais que poña a túa disposición a entidade de voluntariado.
 • Cumplir coas medidas de seguridade e saúde existentes na entidade de voluntariado.
 • Respectar as normas sobre a protección dos datos de carácter persoal dacordo co establecido na normativa vixente (Lei Orgánica 15/1999).
No Comments

Post A Comment