INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Dacordo cos principios de licitude e lealdade no tratamento de datos de carácter persoal establecidos no Regalemento Xeral Europeo de Protección de Datos 2016/679 e a Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos aos usuarios e visitantes sobre a nosa política de protección de datos e visitantes sobre a nosa política de protección de datos persoais.

 

¿QUÉN É O RESPONSABEL DO TRATAMENTO?

Identidade: FUNDACIÓN  ADCOR
Dirección: Estrada dos Fortes 14, 15011, A Coruña
Teléfono: 981 217057
Correo electrónico:  fundación@adcor.org
Delegado de Protección de Datos: At Data Protection, S.L.P
Contacto DPO: dpd@atdata.es

 

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Recopilamos diversos datos de carácter persoal para distintos tratamentos, cada un deles con  finalidades concretas.

• Os datos recolidos  mediante o enlace de contacto que figura na nosa web na sección co mesmo nome, trátanse coa finalidade de atender á súa consulta.

• Os datos recollidos a través das cookies trátanse conforme á información contida na nosa política de cookies e que pode consultar aquí. Esta páxina web usa cookies exentas de consentimento.

• Cando intercambiamos correos electrónicos, os datos que se poidan incluir nos mesmos, incluso en arquivos adxuntos, incorpóranse no seu caso a tratamentos de datos coa finalidade de atender as solicitudes relacionadas coa consulta ou petición realizada e no seu caso incorpóranse á súa ficha de cliente.  A información intercambiada é  confidencial e non pode ser revelada a personas non autorizadas.

• Tratamos os teus datos de contacto cando te suscribes ao boletín para levar a cabo envíos de información sobre as nosas actividades e servizos.

 

USO DE COOKIES NA WEB

Usamos as cookies imprescindibels para poder optimizar o servizo da web. Si queres saber máis sobre as cookies pincha aquí. Tamén usamos cookies de terceiros para facer analíticas de uso da web ou nalgúns casos para poder enlazar a servizos de terceiros precisos para prestar o servizo.

 

CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Tratamentos de datos basados NO consentimento do interesado

No caso do tratamento de datos a través do formulario de contacto, suscripción ao boletín de noticias ou as posibles cookies de terceiros que puidese haber nalgún momento na páxina web.

 

Tratamentos de datos basados no interés lexítimo do responsabel do tratamento

No caso dos datos tratados a través de correo electrónico ou de cookies de carácter técnico, a lexitimación básase no interés lexítimo do Responsabel do  Tratamento.

 

¿POR CÁNTO TEMPO SE CONSERVAN SEUS DATOS?

Os datos recollidos a través do enlace de contacto non se conservarán durante máis de doce meses salvo que sexa imprescindibel para garantir a prestación dun servizo ou solicitude.

 

Os datos intercambiados a través do correo electrónico conservaránse alo menos 2 anos. Unha vez pasado ese plazo serán destruidos.

 

Os datos recopilados polas cookies conservaránse por períodos que se especifican na política de cookies.

 

Os datos empregados para levar a cabo os envíos de boletíns conservaránse unha vez solicitada a Baixa por parte do usuario ate ser suprimidos toda vez transcurran os plazos legais nos que se puidese exixir responsabilidade á Fundación Adcor.

 

¿A QUÉ SE COMUNICAN OS SEUS DATOS?

Podemos compartir datos con terceros que nos axudan a prestar os servizos que solicitas, por exemplo, empresas de software na nube que proven formularios ou correo electrónico.

 

No caso de prestadores de servizos con acceso a datos de carácter persoal como encargados do tratamento, as relación regúlanse conforme a contratos baseados en cláusulas tipo adecuadas ao

RGPD 2016/679.

 

Tamén traballamos con consultoras e servizos de asesoramento que poden chegar a ter acceso á información, principalmente de carácter contabel e fiscal.

 

Tamén podemos comunicar os teus datos a terceros naqueles supostos que están previstos legalmente, como por exemplo no caso das Administracións Públicas que actúan no exercizo das súas competencias.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS

Non se levan a cabo transferencias internacionais de datos fora do espazo da UE.

 

DEREITOS DO INTERESADO FRONTE AO RESPONSABEL DO TRATAMENTO

o titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos

Nalgúns casos e de conformidade co establecido en cada caso, tamén poderá:

  • Portar os seus datos a outro Responsabel
  • Oporse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos personais

O interesado poderá en calquera momento retirar o consentimiento que prestara para levar a cabo un tratamento de datos.

 

O interesado pode contactar co Delegado de Protección de Datos na dirección que figura enriba no caso de querer ampliar calquera tipo de información ou realizar unha consulta, incluso se cré que require da súa intervención no caso de non estar satisfeito co xeito con que se tratan os seus datos.

 

No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode solicitar a tutela ou presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos en rúa Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

 

AUSENCIA DE PROCESOS DE DECISIÓN AUTOMATIZADA

Os  datos obxeto de tratamento non se someten a procesos de decisión automatizada.

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Fundación Adcor, adoptou medidas de seguridade de carácter organizativo e técnico axeitadas para que os tratamentos de datos se leven a cabo con toda-las medidas de seguridade e garantías para o interesado.

 

ACTUALIZACIÓN DA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fundación Adcor se reserva o dereito de actualizar a presente política de privacidade, informando en caso de ser preciso aos interesados dos cambios na mesma.